Adatvédelmi Nyilatkozat

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) célja, hogy a www.westfalia.hu honlapon ajánlatot kérő természetes személyek információs önrendelkezési jogát biztosítsa.

I. Az adatkezelő és adatfeldolgozó

Editus II. Ingatlanalap Westfalia Ingatlanfejlesztő Részalapja, képviseli az Editus Befektetési Alapkezelő Zrt.

  • székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 32.
  • cégjegyzékszám: 01 10 049399

belső adatvédelmi felelős: Kiszely Ada: kiszely.ada@editusalapkezelo.hu; 06 1 611-5153

II. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a www.westfalia.hu honlapon ajánlatot kérő természetes személyek számára a 1134 Budapest, Lőportár utca 1. szám alatt épülő társasház egyes lakásai és egyéb ingatlanegységei vonatkozásában értékesítési ajánlat küldése.
Amennyiben az adatkezelő az adatkezelés fent meghatározott céljától eltérő cél érdekében kívánja felhasználni az általa kezelt személyes adatokat, az eltérő célról és minden egyéb releváns kiegészítő információról az eltérő célú adatkezelés megkezdése előtt a helyben szokásos módon tájékoztatni fogja az érintetteket.

III. Az adatkezelés jogalapja és időtartama

Az adatkezelésre kizárólag az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása (adatszolgáltatása) alapján kerül sor az alábbi adatok tekintetében:

  • vezetéknév és keresztnév
  • email cím
  • telefonszám

Az adatkezelő az érintett adatait kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján vagy jogszabályba foglalt kötelezettség teljesítése esetén továbbítja harmadik személy részére.
Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja.

Az adatkezelés megszűnik, ha:

  • az érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását visszavonja vagy
  • az adatkezelés fent meghatározott célja megszűnik.

IV. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Tájékoztatás

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 (huszonöt) napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
Helyesbítés és törlés vagy zárolás
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Tiltakozás az adatkezelés ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Bírósági eljárás

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A NAIH eljárásának kezdeményezése

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Email: ugyfelszolgalat@nahi.hu
Honlap: http://www.naih.hu

V. Vegyes rendelkezések

Az érintett a www.rokolyaresidence.hu honlapon történő ajánlatkéréssel akként nyilatkozik, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megismerte, tudomásul vette, elfogadta és az itt leírt adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2016. július 21. napjától hatályos.