A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a „WESTFALIA PROJEKT” név alatt futó ingatlanfejlesztési projekt értékesítését végző Editus II. Ingatlanalap Westfalia Ingatlanfejlesztő Részalapja (a továbbiakban: EDITUS) tájékoztassa a www.westfalia.hu oldalra (a továbbiakban: Honlap) látogatókat (a továbbiakban: Érdeklődő) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, mindezzel biztosítva az érintett természetes személyek információs önrendelkezései jogát.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (a továbbiakban: Info tv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (a továbbiakban: GDPR) alapszik.

I. Az adatkezelő

Az adatkezelő az Editus II. Ingatlanalap Westfalia Ingatlanfejlesztő Részalapja, képviseli az Editus Befektetési Alapkezelő Zrt.

 • székhelye: 1051 Budapest, Hercegprímás u. 12. félemelet
 • cégjegyzékszám: 01 10 049399
 • belső adatvédelmi felelős: Kiszely Ada kiszely.ada@editusalapkezelo.hu;
 • telefon: 06 1 611-5153

II. Az adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek az EDITUS-szal írásban megkötött szerződés alapján az EDITUS nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. EDITUS az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

Adatfeldolgozók:
 • Cretum Management Kft.
  cégjegyzékszám: 01-09-177706
  székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás u. 12.
 • Bóka Beatrix ev.
  nyilvántartási száma: 53851642
  adószáma: 69903236-1-33
  Székhelye: 2365 Inárcs, Gagarin u. 28.
 • Relatív Reklámügynökség Kommunikációs és Szolgáltató Kft.
  cégjegyzékszám: 01-09-692752
  székhely: 1068 Városligeti fasor 8. B ép fszt 8.
  képviseli: Hajnal Zsolt ügyvezető
 • RNB Marketing
  LAKOS TAMÁS ATTILA Egyéni Vállalkozó
  székhely: 1122 Budapest, Abos utca 11.
  adószám: 57311447143
  nyilvántartási szám: 5592934
 • Schilling és Társai Kft.
  székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 49.
  postacím: 1507 Budapest, Pf. 27.
  cégjegyzékszám: 01-09-075072, mint generálkivitelező

III. A kezelt adatok köre

III/1. Ajánlatkérők esetében kezelt személyes adatok köre:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • az ajánlat kérő által küldött üzenet
 • keresett ingatlan mérete

III/2. Ajánlatkérővel történő kapcsolatfelvételt követően kezelhető további személyes adatok köre:

 • életkor
 • a vásárlás célja
 • keresett ingatlan egység paraméterei (méret, szobaszám stb)
 • hogyan került kapcsolatba a WESTFALIA Projekttel
 • vásárlásra szánt önerő összege
 • tervezett hitel összege
 • kíván-e CSOK-ot igényelni
 • melyik lakás iránt érdeklődik

EDITUS tájékoztatja az Érdeklődőt, hogy az értékesítéshez kapcsolódó, az Érdeklődővel történt eseményeket (pl: telefonos egyeztetést, sikertelen hívást, ajánlat kiküldésének tényét, személyes egyeztetés tényét stb, a WESTFALIA Projekttel kapcsolatos egyéb visszajelzést stb.) EDITUS az értékesítési tevékenység hatékonyságának növelése és az ügyfél igények optimális kiszolgálása céljából rögzíti.

Amennyiben az Érdeklődő a Honlapon az „Ajánlatkérés” lehetőségével él, és ezzel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a III/1. pontban megadott adatait, valamint a későbbiekben -a Értékesítőnkkel történő személyes kapcsolatfelvételt követően a III/2. pontban rögzített adatkörben tartozó – általa önkéntesen megadott adatokat EDITUS a jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

III/3. Az adatkezelő által kezelt további adatok köre (cookie használata)

EDITUS a testre szabott kiszolgálás érdekében a Honlapra látogató számítógépén, illetve mobilkészülékén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t vagy „sütit”) helyez el. A cookie célja a Honlap minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Honlapra látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a látogató tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljeskörű.

A cookiek által tárolt információkat EDITUS sohasem használja fel a Honlapra látogató személyes azonosítására.

A Honlapon az alábbi cookie-k kerülnek alkalmazásra:

 • PHPSESSID
 • _fbp
 • _gat
 • _ga
 • _gcl_au
 • _gid

Célja: a Honlap egyes, felhasználói munkamenethez kapcsolódó funkcióinak támogatása.

Google Analytics cookie-k (_ga kezdetűek) – Céljuk: névtelen, aggregált információkat nyújtanak az látogató tevékenységéről a Honlapon.

A Honlapon remarketing kódokkal követheti nyomon EDITUS az egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthasson ezen oldalak látogatóinak.

IV. Az adatkezelés célja

 • Az Érdeklődő részére ajánlat nyújtása a WESTFALIA Projekt név alatt értékesített ingatlan(ok), lakások és egyéb ingatlanegységek vonatkozásában e-mailen és/vagy telefonon,
 • EDITUS/CRETUM márkanév alatt népszerűsítendő ingatlan projektek, ezekhez kapcsolódó szolgáltatások, termékek Érdeklődővel való megismertetése hírlevél küldésével, illetve ajánlat megküldésével e-mailen és/vagy telefonon,
 • statisztikai célú adatkezelés piaci elemzések elkészítése és szolgáltatás-optimalizálás érdekében

Amennyiben az adatkezelő az adatkezelés fent meghatározott céljától eltérő cél érdekében kívánja felhasználni az általa kezelt személyes adatokat, az eltérő célról és minden egyéb releváns kiegészítő információról az eltérő célú adatkezelés megkezdése előtt a helyben szokásos módon tájékoztatni fogja az érintetteket.

V. Az adatkezelés jogalapja és időtartama

Az adatkezelésre jogalapja az Érdeklődő önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés az ajánlatkérés elküldésének illetve a III/1. pontban rögzített adatkör esetében az adatok Érdeklődő általi megadásának napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az ajánlatkérés elküldésétől számított 3 évig tart. Amennyiben az Érdeklődő kifejezetten hozzájárul, az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megfelelően meghosszabbítható. Az Érdeklődő  az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja.

VI. A Honlap üzemeltetője

A Honlapot az EDITUS üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja. Az Érdeklődő által megadott személyes adatokat EDITUS harmadik személynek csak kifejezett törvényi előírás alapján továbbítja.

VII. Az Érdeklődő  adatkezeléssel kapcsolatos jogai

VII/1. Tájékoztatás

Az Érdeklődő kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az Érdeklődő  általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Érintett jogosult arra, hogy EDITUS részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja, amely azonban nem érinti a korábbi, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 (huszonöt) napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.  A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Az Érdeklődő bármikor jogosult kérelmezni EDITUS-tól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az Érdeklődő kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának jelen tájékoztatóban vagy a törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érdeklődő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érdeklődő jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Ha az adatkezelő az Érdeklődő  helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban vagy az Érdeklődő  hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

VII/2. Tiltakozás az adatkezelés ellen

Az Érdeklődő  tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

VII/3. Jogorvoslathoz való jog

Az Érdeklődő bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti EDITUST az kiszely.ada@editusalapkezelo.hu email címen vagy a 06 1 611-5153 telefonszámon.

Az Érdeklődő az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érdeklődő a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

VIII. Vegyes rendelkezések

Az Érdeklődő a westfalia.hu honlapon történő ajánlatkéréssel akként nyilatkozik, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megismerte, tudomásul vette, elfogadta és az itt leírt adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.